Перейти до вмісту

Публічна оферта

Публічна оферта

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ФЕРМЕРІВ», в мережі Інтернет: www.farmers.org.ua (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ФЕРМЕРІВ» (код ЄДРПОУ 43511360), в особі Голови Слободяника Івана Леонідовича, що діє на підставі Статуту (далі – «Організація»), укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (добровільної пожертви) (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого зазначені нижче:

1.Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

1.1.Публічна оферта (далі – «Оферта») – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті www.farmers.org.ua про надання добровільної пожертви, спрямована на не визначене коло фізичних осіб та/або юридичних осіб.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Безповоротна фінансова допомога (добровільна пожертва) – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору, Закону України «Про громадські об’єднання» та інформації про діяльність організації, що розміщена на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір добровільного пожертвування.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

2.3. Члени Громадської Спілки вносять внески згідно умов Статуту, протоколу та внутрішньому положенню Організації.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Добровільна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації з яким він може ознайомитися на Сайті. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину Добровільної пожертви на адміністративні витрати Організації.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цейДоговір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація має право:

– Отримувати Добровільні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;

– Без погодження з Благодійником змінювати напрями використання пожертви в межах статутної діяльності Організації

– Без погодження з Благодійником використовувати частину Добровільнї пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЛАГОДІЙНИКА

5.1. Права Благодійника:

– Здійснювати контроль за цільовим використанням добровільної пожертви;

– За письмовою заявою отримувати доступ до фінансових звітів Організації;

– Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Організації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країнсвіту. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕРТВ

7.1. Використання зібраних за Договором Добровільних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Добровільними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Добровільні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку використання Добровільних пожертв передбачено чиним законодавством України.

8. ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕРАХУВАННЯМ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕРТВ

8.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Добровільних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

9. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКА

9.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору що дозбору та обробки персональних даних.

9.2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Добровільної пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Додаток № 1

до Договору про надання безповоротної  фінансової допомоги (добровільної пожертви)

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (добровільної пожертви), що розміщена на сайті www.farmers.org.ua, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю свою згоду ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ФЕРМЕРІВ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (добровільної пожертви), що розміщена на офіційному сайті ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ФЕРМЕРІВ» www.farmers.org.ua, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації та Проекту, залучення осіб до діяльності відповідно до Статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

“ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ФЕРМЕРІВ”
(ГС “ВКФ”)

Найменування отримувача: СОГ ВКФ ГС

Код отримувача: 43511360

Рахунок отримувача у форматі відповідно

 до стандарту IBAN:

UA053052990000026002036219167

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Телефон +380 (50) 462 2151

E-mail: [email protected]

2020 ©. Всеукраїнський конгрес Фермерів. All Rights Reserved